วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.ย. 2563
จ้างเหมาให้บริการรถรับ-ส่งเด็กศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดชัยชุมแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2563
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2563
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ตำบลชุมแสง ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่ตำบลชุมแสง ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
ซื้อชุดหนังสือเสริมประสบการณ์เด็กปฐมวัย ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดชัยชุมแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
ซื้อชุดหนังสือเรียนเสริมประสบการณ์เด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาล 3 ขวบ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุการศึกษาและอุปกรณ์สำหรับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดชัยชุมแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเชื่อมระหว่างบ้านไม้แดงคุ้มโคกกะปีเชื่อมไปหมู่ 8 บ้านสวายสอ (ต่อของเดิม) ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง