วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทิศเหนือบ้านตะคร้อไปทางบ้านสวายสอต่อจากคอนกรีตเดิม หมู่ 6 ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
ซื้อชุดหนังสือเรียนเสริมประสบการณ์ ของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดชัยชุมแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาล 3 ขวบ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุการเรียนการสอนของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดชัยชุมแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจากคอนกรีตเดิมซอยกระท่อมตายาย หมู่ที่ 6 คุ้มสวรรค์น้อย ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ 2 ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
จ้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายกลางหมู่บ้านจากบ้านนางตูน สุขยินดี ไปทางทิศตะวันตก หมู่ที่ ๙ ตำบลชุมแสงอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมบำรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 3 ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับคอนกรีตเดิม จากบ้านนางคำพิศ นาเวทรัมย์ ไปทางทิศเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
ซื้อหินคลุก ตามโครงการลงหินคลุกถนนสายทางไปคุ้มโคกระกา หมู่ 8 ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง