วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายอรุณ นิวอนรัมย์ หมู่ 12 ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อของเดิมศาลตายายไปทิศใต้หมู่บ้าน หมู่ 6 ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากอู่นายปัญญา มั่นหมาย ไปทางบ้าน น.ส.วารุณี พิมพ์พวง หมู่ 4 ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการลงหินคลุกไปโคกกลอย หมู่ 1 ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อของเดิมจากบ้านนางสายไหม ไปทิศตะวันออกหมู่บ้าน หมู่ 5 ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2563
จ้างโครงการส่งเสริมการดำเนินงานและการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินของ อบต.ชุมแสง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2563
จ้างเหมาให้บริการรถรับ-ส่งเด็กศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดชัยชุมแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2563
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2563
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง