วันที่
ชื่อเรื่อง
28  พ.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ทางทิศใต้หมู่บ้าน หมู่ ๕ ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ ๑๐ จำนวน ๕ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ต่อเนื่องจากสี่แยกบ้านนางเสาร์ไปทางทิศใต้ หมู่ 4 บ้านไผ่ ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จากสามแยกไปโรงเรียนบ้านสวายสอฯ หมู่ 8 (ต่อของเดิม) ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จากสี่แยกสายบ้านนายประชัย บัวถา (ต่อของเดิม) ไปทางทิศเหนือ หมู่ 3 ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement in -Place Recycling) ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  เม.ย. 2563
ซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2563
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาล ๓ ขวบ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2563
ซื้อน้ำยาพ่นยุง ตามโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง