วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ส.ค. 2565
ซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน ม.8 ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
จ้างทำป้ายโครงเหล็กศูนย์ช่วยเหลือประชาชนและป้ายโครงเหล็กรณรงค์สวมหมวกนิรภัย ปลอดภัย 100 % องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2565
จ้างเหมาบริการเครื่องเสียง ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2565
จ้างเหมาถ่ายเอกสารและทำใบประกาศนียบัตร ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2565
จ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2565
ซื้อเครื่องปรับอากาศของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค 2296 บุรีรัมย์ หมายเลขครุภัณฑ์เลขที่ 001-49-0001 ขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2565
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ข่าวสารการเสียภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ของงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการขุดร่องระบายน้ำพร้อมวางท่อเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ม.10 ขุดร่องระบายน้ำระบายน้ำท่วมขัง วางท่อระบายน้ำ ท่อ คสล. 0.30 ม. จำนวน 10 ท่อน (ตามแบบรูปและรายละเอียดของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง กำหนด. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง