วันที่
ชื่อเรื่อง
24  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้า ร.ร. บ้านสวายสอไกรฯไปทางทิศเหนือ หมู่ 8 ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากหน้า รพ.สต. บ้านไม้แดงไปทางทิศตะวันตก หมู่ ๙ ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาโครงการถนนดินยกระดับพร้อมลงหินคลุกสายบ้านตะคร้อไปคุ้มสวรรค์น้อย ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาโครงการถนนดินยกระดับพร้อมลงหินคลุกเชื่อมต่อเส้นจากบ้านหัวช้าง หมู่ 7 ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาโครงการขุดขยายสระประปาไปทางทิศเหนือ หมู่ 5 บ้านก้านเหลือง ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากสามแยกทิศตะวันตกหมู่บ้านไปทิศตะวันออกหมู่บ้าน หมู่ ๗ ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าบ้านนายประกอบ กรองทอง ไปทางทิศตะวันออก หมู่ ๙ ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง