วันที่
ชื่อเรื่อง
2  เม.ย. 2563
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาล ๓ ขวบ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2563
ซื้อน้ำยาพ่นยุง ตามโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2563
จ้างเหมาสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2563
จ้างทำอาหารกลางวัน/อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับโครงการส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลชุมแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการลงหินคลุกจากสามแยกบ้านนายถวิล ไปทางทิศตะวันออกหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ (คุ้มสวรรค์น้อย) ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการและสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) เชื่อมของเดิมเส้นไปวัด หมู่ 10 ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง