วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2567
จ้างร่องระบายน้ำแบบมีฝาปิดจากศาลเจ้าปู่ไปทางทิศใต้ ม.๑๑ บ้านกาบอัก ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2567
จ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักจากศาลากลางหมู่บ้านไปถึงบ้านนางจำเริญ วันชนะ ม.๑๐ ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมไอเย็น) ของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2567
จ้างก่อสร้างรั้วลวดหนามเสาคอนกรีตล้อมรอบศาลาหมู่บ้าน ม.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2567
จ้างติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพื่อสูบน้ำประปาหมู่บ้าน ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2567
จ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักฝาปิด ม.4 ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง