แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ 2566 -2570 ) เปลียนแปลง ครั้งที่ 1/2567 [ 14 มี.ค. 2567 ]
.......................................................................................................................................................................................
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ 2566 -2570 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 [ 11 มี.ค. 2567 ]
.......................................................................................................................................................................................
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ 2566 -2570 ) [ 23 ก.พ. 2567 ]
.......................................................................................................................................................................................
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2566 โอนครั้งที่ 9 [ 29 ส.ค. 2566 ]
.......................................................................................................................................................................................
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2566 [ 31 ก.ค. 2566 ]
.......................................................................................................................................................................................