องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangks.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

สำนักงานปลัด

 

หัวหน้าสำนักปลัด
(ว่าง)

นางสาวสุกัญญา ลาภจิตร
หัวหน้าฝ่าย

044-666-580


นางฐิติพร  แสนทวีสุข
นายพงษ์พัฒน์ โคตรแก้ว
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

นางธนันณัฎฐ คงทวี นายยชญ์อนันต์ โนวิรัมย์ นายพิสัน นิโรรัมย์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายนัย  ใจบุญ
-
  นายเรียบ  พะนิรัมย์
นักการ(ลูกจ้างประจำ) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ คนงานทั่วไปนายประมวล  ตื่นเต้นดี นายวิเซษฐ  พิมกำเนิด นายเอิม  ยอดงาม
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป