องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangks.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 125 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ข้อมูลป้าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 8 ม.ค. 2567 ]2
2 หัวข้อ 10 นโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ทันโลก ทันสมัย ทันท่วงที [ 12 ธ.ค. 2566 ]5
3 การประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น แทนตำแหน่งที่ว่าง [ 22 พ.ย. 2566 ]7
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง เรื่องจัดตั้งศูนย์ร่วมบริการ/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) [ 1 พ.ย. 2566 ]23
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง เรื่อง แจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อนุบาล 3 ขวบ อบต.ชุมแสง เนื่อวจากสถานการณ์การแพรระบาดของโรคมือ เท้า ปาก [ 28 มิ.ย. 2566 ]39
6 ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย [ 14 มิ.ย. 2566 ]39
7 ช่องทาง แจ้งเบาะแสการติดตั้งป้ายโฆษณา [ 25 พ.ค. 2566 ]34
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง เรื่อง ริบเงินผู้รับเช็คหมดอายุแล้ว เป็นรายได้ [ 24 พ.ค. 2566 ]32
9 ร่วมบริจาค “อะลูมิเนียม” เพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน [ 24 เม.ย. 2566 ]32
10 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง [ 3 เม.ย. 2566 ]32
11 การรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติวินัยการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 72 [ 24 มี.ค. 2566 ]44
12 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 23 มี.ค. 2566 ]38
13 คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ชุดที่ 2 (พ.ศ.2566-2568) และประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน (ครั้งที่ 2) [ 24 ก.พ. 2566 ]42
14 ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 23 ก.พ. 2566 ]38
15 ประชาสัมพันธ์โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 13 ก.พ. 2566 ]43
16 การขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]37
17 การรับสมัครบุคลากรและองค์กรที่มีความดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 (เพี่มเติม) [ 1 ก.พ. 2566 ]36
18 ขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนหน่วยงานของรัฐในสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงจังหวัดกรุงเทพมหานครเมืองพัทยา เข้าร่วมประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่นปี 2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]34
19 ขอให้ดำเนินการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทวงถามหนี้และการปล่อยเงินกู้นอกระบบระบาด [ 1 ก.พ. 2566 ]38
20 การรับรองไม้ที่ปลูกขึ้นที่ไม่ใช่ไม้หวงห้ามในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม [ 20 ม.ค. 2566 ]44
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7