องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangks.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางบัวพัน มั่นยืน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
   
นายไกรสร  ผลบุญ นายประชัย  นิคุณรัมย์ นางสาวชุติมา  หอมจันทร์
นักวิชาการศึกษา ครู ศ.ค. 1 ศูนย์อบรมเด็ก
ก่อนเกณฑ์วัดชัยชุมแสง
ครู ศ.ค.1ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อนุบาล 3 ขวบ อบต.ชุมแสง
     
นายเขมรัฐ  แก่นอินทร์ นางบัวศรี หาญยิ่ง
นางยุพดี  นันทพันธ์
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา ครู ศ.ค. 1 ศูนย์อบรมเด็ก
ก่อนเกณฑ์วัดชัยชุมแสง
ครูดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อนุบาล 3 ขวบ อบต.ชุมแสง
 
 
 
นางสาวโชติกา  ก่อแก้ว นางสาวควรชม  แย้มศรี นางสาวชนัญชิตา  ฉัตรไธสง
คนงานทั่วไป ครู ศ.ค. 1 ศูนย์อบรมเด็ก
ก่อนเกณฑ์วัดชัยชุมแสง
ครูดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อนุบาล 3 ขวบ อบต.ชุมแสง
นายศิริชัย  นิโรรัมย์ นางสาวมณิต  สนองดี นางสาวนาตยา  จินันทุยา
คนงานทั่วไป ครู ศ.ค. 1 ศูนย์อบรมเด็ก
ก่อนเกณฑ์วัดชัยชุมแสง
คนครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อนุบาล 3 ขวบ อบต.ชุมแสง
 
นายดิศักดิ์  เสียงวังเวง นางสาวละเอียด ติดใจดี  
คนงานทั่วไป ครูดูแลเด็ก ศูนย์อบรมเด็ก
ก่อนเกณฑ์วัดชัยชุมแสง