องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangks.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

หัวหน้าส่วนราชการ

 
 
  นายพิมล  เอื้ออวยชัย
 
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
081-879-3879
 
 
นางสาวสุกัญญา ลาภจิตร นางบัวพัน มั่นยืน
นายกฤตภาส มีโชค
หัวหน้าฝ่าย
รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
098-6179165

อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
087-9589003
นายช่างโยธาชำนาญงาน
รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง
084-8885435

 นายพิมล  เอื้ออวยชัย  นางบัวพัน  มั่นยืน นางสาวสุกัญญา ลาภจิตร
อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
087-9589003
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
087-9589003
หัวหน้าฝ่าย
รักษาราชการแทน
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
098-6179165