องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangks.go.th
 
 
 


กิจกรรมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน


วันที่ 12 มกราคม 2565 นายดำรงฤทธิ์  เลาะหะนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง     เป็นประธานการประชุมผู้บริการและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ประเด็น 1. มอบนโยบายการบริหารงาน   2. การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน    3. การเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  4. การนำนโยบาย ON Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ  5. การปรับปรุง/ทบทวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  6.กำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และการทุจริตประพฤติมิชอบ  7. กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้วนคุณธรรมและความโปร่งใสในการนี้ นายดำรงฤทธิ์  เลาะหะนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ระบุว่า การประชุมครั้งนี้หวังว่าจะเป็นการช่วยยกระดับ/ปรับปรุง/พัฒนา/ส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ลดความเสี่ยงการทุจริต/พัฒนาปรับปรุงผลการประเมิน ผลการประเมิน ITA / มีการจัดการ การทุจริตประพฤติมิชอบดียิ่งขึ้น /ช่วยยกระดับการบริหารจัดการดียิ่งขึ้น ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป

2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-06-03
2022-04-29
2022-04-26
2022-04-20
2022-04-19
2022-04-11
2022-03-29