องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangks.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

สำนักงานปลัด

นางสาวสวรินทร์  โสภี
หัวหน้าสำนักปลัด
-
นางฐิติพร  แสนทวีสุข - นางศศิตา  คล่องจิต
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ
นางธนันณัฎฐ คงทวี นายยชญ์อนันต์ โนวิรัมย์ นางสาวอัจฉราพร  คงชูดี
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
-
นายนัย  ใจบุญ
-
  นายเรียบ  พะนิรัมย์
นักการ(ลูกจ้างประจำ) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ คนงานทั่วไปนายประมวล  ตื่นเต้นดี นายวิเซษฐ  พิมกำเนิด นายเอิม  ยอดงาม
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป