องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangks.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

สำนักงานปลัด


นางสาวสวรินทร์  โสภี
หัวหน้าสำนักงานปลัดอบต.นางสาวสวรินทร์  โสภี
นางฐิติพร  แสนทวีสุข
นายพรชัย  ชัยชาญ
นักบริหารงานทั่วไป
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ


นางศศิตา  คล่องจิต

นางธนันณัฎฐ คงทวี

นายยชญ์อนันต์ โนวิรัมย์

นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปฏิบัติงาน
นายนัย  ใจบุญ
นางอนงค์นาถ  เตียงกูล
นายเรียบ  พะนิรัมย์
นักการ (ลูกจ้างประจำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
คนงานทั่วไป


นายประมวล  ตื่นเต้นดี นายวิเซษฐ  พิมกำเนิด  นายเอิม  ยอดงาม
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป