องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangks.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

หัวหน้าส่วนราชการ

 
 
  นายพิมล  เอื้ออวยชัย
 
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 

 

-ว่าง- นางสาวสวรินทร์  โสภี
 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง นายสมเกียรติ  คล้ายมนต์  นางบัวพัน  มั่นยืน นางบัวพัน  มั่นยืน
นายช่างโยธาชำนาญงาน
รักษาราชการ ผอ.กองช่าง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ผู้อำนายการกองสวัสดิการสังคม
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม