องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangks.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

กองสวัสดิการสังคม


นางบัวพัน  มั่นยืน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


นายนฤเขตต์  นิโรรัมย์
นางสาวสุรัตน์ดา  กรองทอง
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นักพัฒนาชุมชน (ลูกจ้างประจำ


นายชาญยุทธ บุญโก่ง นางยุพิน อิงกระโทก
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน คนงานทั่วไป